HỆ THỐNG ĐIỆN NHẸ STAPHONE

Dây cáp âm thanh ALANTEK 16AWG, 1 Pair (301-CI9501-0500) Dây cáp âm thanh ALANTEK 16AWG, 1 Pair (301-CI9501-0500)
Hộp cáp điện thoại 10 đôi POSTEF HC2TM | Hộp đấu dây MDF-IDF 10x2, 10P Hộp cáp điện thoại 10 đôi POSTEF HC2TM | Hộp đấu dây MDF-IDF 10x2, 10P
Ống ghen bán nguyệt, Nẹp bán nguyệt D120 (120x30) Ống ghen bán nguyệt, Nẹp bán nguyệt D120 (120x30)
Ống ghen bán nguyệt, Nẹp bán nguyệt D90 (90x22) Ống ghen bán nguyệt, Nẹp bán nguyệt D90 (90x22)
Ống ghen bán nguyệt, Nẹp bán nguyệt D70 (70x15) Ống ghen bán nguyệt, Nẹp bán nguyệt D70 (70x15)
Ống ghen bán nguyệt, Nẹp bán nguyệt D50 (50x13) Ống ghen bán nguyệt, Nẹp bán nguyệt D50 (50x13)
Ống ghen bán nguyệt, Nẹp bán nguyệt D30 (30x8) Ống ghen bán nguyệt, Nẹp bán nguyệt D30 (30x8)
Ống ghen bán nguyệt, Nẹp bán nguyệt D80 (80x22) Ống ghen bán nguyệt, Nẹp bán nguyệt D80 (80x22)
Ống ghen bán nguyệt, Nẹp bán nguyệt D60 (60x22) Ống ghen bán nguyệt, Nẹp bán nguyệt D60 (60x22)
Ống ghen bán nguyệt, Nẹp bán nguyệt D40 (40x16) Ống ghen bán nguyệt, Nẹp bán nguyệt D40 (40x16)
Cáp điện thoại 100 đôi | 100x2x0.5 | 100P-0.5 | SACOM Cáp điện thoại 100 đôi | 100x2x0.5 | 100P-0.5 | SACOM
Cáp điện thoại SINO 100 đôi | 100x2x0.5 | 100P-0.5 Cáp điện thoại SINO 100 đôi | 100x2x0.5 | 100P-0.5
Cáp điện thoại VINACAP 100 đôi | 100x2x0.5 | 100P-0.5 Cáp điện thoại VINACAP 100 đôi | 100x2x0.5 | 100P-0.5
Cáp điện thoại PCM 100 đôi | 100x2x0.5 | 100P-0.5 Cáp điện thoại PCM 100 đôi | 100x2x0.5 | 100P-0.5
Cáp điện thoại 50 đôi | 50x2x0.5 | 50P-0.5 | SACOM Cáp điện thoại 50 đôi | 50x2x0.5 | 50P-0.5 | SACOM
Cáp điện thoại SINO 50 đôi | 50x2x0.5 | 50P-0.5 Cáp điện thoại SINO 50 đôi | 50x2x0.5 | 50P-0.5
Cáp điện thoại VINACAP 50 đôi | 50x2x0.5 | 50P-0.5 Cáp điện thoại VINACAP 50 đôi | 50x2x0.5 | 50P-0.5
Cáp điện thoại PCM 50 đôi | 50x2x0.5 | 50P-0.5 Cáp điện thoại PCM 50 đôi | 50x2x0.5 | 50P-0.5
Cáp điện thoại Z43 50 đôi | 50x2x0.5 | 50P-0.5 Cáp điện thoại Z43 50 đôi | 50x2x0.5 | 50P-0.5
Cáp điện thoại SINO 30 đôi | 30x2x0.5 | 30P-0.5 Cáp điện thoại SINO 30 đôi | 30x2x0.5 | 30P-0.5
Cáp điện thoại 30 đôi | 30x2x0.5 | 30P-0.5 Cáp điện thoại 30 đôi | 30x2x0.5 | 30P-0.5
Cáp điện thoại 20 đôi | 20x2x0.5 | 20P-0.5 | SACOM Cáp điện thoại 20 đôi | 20x2x0.5 | 20P-0.5 | SACOM
Cáp điện thoại SINO 20 đôi | 20x2x0.5 | 20P-0.5 Cáp điện thoại SINO 20 đôi | 20x2x0.5 | 20P-0.5
Cáp điện thoại VINACAP 20 đôi | 20x2x0.5 | 20P-0.5 Cáp điện thoại VINACAP 20 đôi | 20x2x0.5 | 20P-0.5
Cáp điện thoại PCM 20 đôi | 20x2 Cáp điện thoại PCM 20 đôi | 20x2
Cáp điện thoại Z43 20 đôi | 20x2x0.5 | 20P-0.5 Cáp điện thoại Z43 20 đôi | 20x2x0.5 | 20P-0.5
Cáp điện thoại 10 đôi | 10x2x0.5 | 10P-0.5 | SACOM Cáp điện thoại 10 đôi | 10x2x0.5 | 10P-0.5 | SACOM
Cáp điện thoại SINO 10 đôi | 10x2x0.5 | 10P-0.5 Cáp điện thoại SINO 10 đôi | 10x2x0.5 | 10P-0.5
Cáp điện thoại VINACAP 10 đôi | 10x2x0.5 | 10P-0.5 Cáp điện thoại VINACAP 10 đôi | 10x2x0.5 | 10P-0.5
Cáp điện thoại PCM 10 đôi | 10x2 Cáp điện thoại PCM 10 đôi | 10x2
Cáp điện thoại Z43 10 đôi | 10x2x0.5 | 10P-0.5 Cáp điện thoại Z43 10 đôi | 10x2x0.5 | 10P-0.5
Cáp điện thoại Z43 5 đôi | 5x2x0.5 | Cáp treo ngoài trời hoặc trong nhà Cáp điện thoại Z43 5 đôi | 5x2x0.5 | Cáp treo ngoài trời hoặc trong nhà
Cáp điện thoại PCM 5 đôi | 5x2 | Cáp treo ngoài trời hoặc trong nhà Cáp điện thoại PCM 5 đôi | 5x2 | Cáp treo ngoài trời hoặc trong nhà
Cáp điện thoại PCM 2 đôi | 2x2x0.5 | 2P-0.5 treo ngoài trời Cáp điện thoại PCM 2 đôi | 2x2x0.5 | 2P-0.5 treo ngoài trời
Cáp điện thoại SACOM 1 đôi | 1x2x0.5 | Dây thuê bao điện thoại Cáp điện thoại SACOM 1 đôi | 1x2x0.5 | Dây thuê bao điện thoại
Cáp điện thoại PMC 1 đôi | 1x2x0.5 | Dây thuê bao điện thoại Cáp điện thoại PMC 1 đôi | 1x2x0.5 | Dây thuê bao điện thoại
Cáp điện thoại PCM 1 đôi | 1x2x0.5 | Dây thuê bao điện thoại Cáp điện thoại PCM 1 đôi | 1x2x0.5 | Dây thuê bao điện thoại
Dây điện thoại SACOM 2 đôi | 2x2x0.5 | 2P-0.5 Dây điện thoại SACOM 2 đôi | 2x2x0.5 | 2P-0.5
Dây điện thoại VINACAP 2 đôi | 2x2x0.5 | 2P-0.5 Dây điện thoại VINACAP 2 đôi | 2x2x0.5 | 2P-0.5
Dây điện thoại Z43 2 đôi | 2x2x0.5 | 2P-0.5 | 4 lõi | JF 4x1 Dây điện thoại Z43 2 đôi | 2x2x0.5 | 2P-0.5 | 4 lõi | JF 4x1
Dây điện thoại SINO 2 đôi | 2x2x0.5 | 2P-0.5 Dây điện thoại SINO 2 đôi | 2x2x0.5 | 2P-0.5